PROJEKTY

ZREALIZOWANE PROJEKTY W SSP1

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

 

„Czarodziejskie piątki – 

doświadczenia i eksperymenty

w edukacji wczesnoszkolnej”

Innowacja realizowana była w terminie od IX 2019 do XI 2020r. zgodnie
z opracowanymi założeniami (czas realizacji został przedłużony z powodu Covid-19). Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 2a. Zajęcia odbywały się raz
w tygodniu w ramach zajęć obowiązkowych. Odbyło się 27 „czarodziejskich piątków”, w czasie których przeprowadzono 45 eksperymentów (doświadczeń, zabaw). Jednostki zajęciowe trwały 1 lub 2 godziny lekcyjne.

Każdy uczeń miał swoje stanowisko pracy i mógł samodzielnie wykonywać doświadczenia, dzięki temu dzieci bardzo się angażowały. Każdy uczeń mógł zabrać do domu efekty swojej pracy (w miarę możliwości).

 

Zrealizowane cele innowacji:

– uczniowie poszerzyli wiedzę z edukacji przyrodniczej o treści z zakresu fizyki
i chemii (dostosowanej do wieku i możliwości dzieci),

– rozbudzili w sobie zainteresowania badawcze, prowadzili obserwacje,

– podejmowali próby formułowania problemów i wyciągania wniosków,

– dostrzegali zależności pomiędzy przyczynami a skutkami zdarzeń,

– poznali właściwości różnych substancji,

– dokumentowali swoich obserwacji poprzez rysunki i karty pracy.

 

Dzieci bardzo aktywnie i z zaciekawieniem uczestniczyły w zajęciach.

 

Ewaluacja prowadzona była na bieżąco – poprzez rozmowę z dziećmi oraz przydzielenie Szalonemu Naukowcowi (postaci z okładki portfolio ucznia) medali
w 3 kolorach (odpowiedniki: super zabawa, podobało mi się, nieciekawe).

W króciutkiej ankiecie rodzice w 87% potwierdzili, że dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, a w 75% potwierdzili zwiększenie zainteresowań swoich dzieci zjawiskami przyrodniczymi.

 

Efektem końcowym innowacji jest wspomniane portfolio uczniów z kartami pracy, rysunkami i wnioskami z obserwacji oraz sprawozdanie i bogaty materiał zdjęciowy – prezentowany poniżej.

 

bty
dav
dig
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dig
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
dav
dav
bty
bty
dav
dav
bty
dav
bty
bty
bty
bty
dav
bty

Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły wzięli udział w projekcie upowszechniającym umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia. projekt został zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej  w ramach Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – “Bezpieczna+”.

 

Rządowy program „Bezpieczna+”

Celem projektu jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań składany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Uczeń istotą społeczną!

wrzesień – grudzień 2017

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę klimatu szkoły i relacji między wszystkimi jej podmiotami: rodzicami, nauczycielami i uczniami.  Wyjazd integracyjny, bardzo pozytywnie wpłynął na relacje nowych uczniów z pozostałymi dziećmi i nauczycielami.  Podczas pobytu w  gospodarstwie Qzko w Gminie Siedlisko uczniowie wzięli udział w warsztatach serowarskich, zwiedzili gospodarstwo(karmienie kóz), warsztaty plastyczne(plastelina i kolorowa kreda), przy ognisku tworzyły się nowe relacje pomiędzy uczniami. Odbyło się  spotkanie z osobą niepełnosprawną, które bardzo uwrażliwiło naszych uczniów na problemy jakie musi przezwyciężać na co dzień ich rówieśnik. Spotkanie zaowocowało  ogólnoszkolną zbiórką plastikowych nakrętek na wsparcie rehabilitacji chłopca oraz zbiórką 1grosza. Podczas warsztatów  z psychoterapeutą dzieci uczyły się jak należy zachowywać się w trudnych dla nich sytuacjach życia szkolnego. Rodzice podczas serii warsztatów wzbogacili swoje umiejętności wychowawcze, mieli możliwość zastosowania w  praktyce dane rozwiązania podczas ćwiczeń warsztatowych oraz w sytuacji domowej. Na kolejnych warsztatach omówione zostały zastosowane rozwiązania w domu, które zostały omówione na kolejnych zajęciach.  Zorganizowany w ramach programu konkurs plastyczny “Jesteśmy różni”, spełnił bardzo ważną rolę wychowawczą i będzie kontynuowany w następnych latach. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Udział wzięły dwa przedszkola i nasi uczniowie.   Dzień Empatii na stałe wpisał się do kalendarza szkoły.  Nawiązaliśmy bliższą współpracę z Dziennym Ośrodkiem Wychowawczym Możesz Inaczej. Wspólnie z dziećmi z ośrodka przeprowadziliśmy akcję zbierania podpisów na rzecz budowy boiska w budżecie obywatelskim(kształtowanie postaw obywatelskich) oraz wspólne zajęcia. Projekt spopularyzował działalność charytatywną i wolontariacką na poziomie klas IV-VI, a najmłodszych zaktywizował do działań na rzecz innych (zbiórka nakrętek, jeden grosz,zbieranie głosów) co jest w szkole promowane i nagradzane przy ocenianiu zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

luty-czerwiec 2019 rok

 

1.Opis programu wraz z uzasadnieniem.

Program będzie realizował pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające w celu usprawnienia manualnego i grafomotorycznego z pomocą technik plastycznych. Celem ćwiczeń będzie usprawnienie motoryki rak oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. W zależności od stopnia obniżenia sprawności manualnej zastosowane zostaną kolejno ćwiczenia rozmachowe, manualne i graficzne. Ćwiczenia graficzne, jako bezpośrednio poprzedzające naukę pisania, usprawniają drobne, pisarskie ruchy ręki. Ćwiczenia sprawności manualnej spełniają także inne cele: usprawniają analizę i syntezę wzrokową: orientację kierunkową i przestrzenną; ćwiczą koncentrację uwagi i eliminują nadmierne pobudzenie ruchowe.

2. Cele programu

– stymulowanie rozwoju funkcji grafomotorycznych;

– korygowanie nieprawidłowej techniki rysowania i pisania;

– usprawnianie motoryki dużej i małej;

– wyrabianie płynności i precyzji ruchów reki;

– ćwiczeniach koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– wyrabianie nawyku przyjmowania właściwie tempa pracy;

– doskonalenie koncentracji i uwagi;

– rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej;

– poszerzenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

– kształtowanie motywacji do starannego wykonywania prac;

– wzmacnianie poczucia własnej wartości.

[/su_list]

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

W ramach programu odbędą się zajęcia wyrównawcze w ilości 13 godz. po 1 godz.  tygodniowo dla jednej grupy beneficjentów tj. 15 uczniów klas pierwszych. Informacja o realizacji programy oraz harmonogram zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z materiałów plastycznych dostępnych w  zasobach szkolnych. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika zajęć

5. Przewidywane rezultaty

Realizacja Zielonogórskiego programu zwiększy umiejętności kluczowe uczniów, zwłaszcza u tych, którzy mają trudności w nauce oraz dodatkowo u uczniów szczególnie uzdolnionych.

– usprawnienie motoryki dużej i małej;

– wyrobienie płynności i precyzji ruchów reki;

– usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– wyrobienie nawyku przyjmowania właściwie tempa pracy;

– udoskonalenie koncentracji i uwagi;

– poszerzenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

– kształtowanie motywacji do starannego wykonywania prac;

– wzmacnianie poczucia własnej wartości

7. Obszar realizacji programu

Program jest realizowany w siedzibie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO przy ul. Władysława IV 1 w Zielonej Górze

Harmonogram zajęć POBIERZ

 

UCZEŃ ISTOTĄ SPOŁECZNĄ

Realizacja projektu: wrzesień/grudzień 2017 r.

Miejsce realizacji: Zielona Góra i okolice ( większość działań odbędzie się w siedzibie szkoły przy ul. Władysława IV 1)

W ramach programu podejmiemy cykl zadań. Koszty przewidziane w programie są ściśle związane z jego realizacją. Na początku roku szkolnego planując pracę dydaktyczno – wychowawczą uwzględnimy w planach pracy poszczególnych zespołów zadania związane z realizacją projektu. Weźmiemy pod uwagę propozycje rodziców i organu prowadzącego – stowarzyszenia, w którym aktywnie działają nasi rodzice. W ramach programu na poziomie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego (klasa0) dla grupy 36 uczniów i ich rodziców planujemy:

1.Wyjazd integracyjny klas 0-VI oraz pokrycie kosztów wyżywienia podczas wyjazdu – gospodarstwo Qzko w Gminie Siedlisko (wyjazd jednodniowy – podczas pobytu : zabawy sportowe, zajęcia przy przetwarzaniu serów ekologicznych, ognisko )

2. Spotkanie uczniów z osobą niepełnosprawną, która opowie jak radzi sobie w codziennym życiu i z jakimi problemami się mierzy na co dzień.

3. Warsztaty dla dzieci i rodziców – cykl spotkań z psychoterapeutą na tematy uzgodnione podczas wrześniowych spotkań z rodzicami.

4. Dzień Empatii połączony z zabawami sportowymi dla uczniów połączone z wręczeniem dyplomów i nagród

5. Organizację konkursu plastycznego „Jesteśmy różni” – poruszającego tematykę osób niepełnosprawnych w oczach uczniów dla przedszkoli i szkół z miasta Zielona Góra.

6. Zajęcia w Dziennym Ośrodku Młodzieżowym mieszczącym się na tej samej ulicy, który skupia dzieci i młodzież z problemami rodzinnymi. Nasi uczniowie będą uczyć: gry w szachy, a na zakończenie zajęć przewidujemy organizację turnieju szachowego uwieńczonego nagrodami i dyplomami; pokażą jak opanować różne techniki sznurowania i nawlekania koralików – gotowe prace będą nagrodzone.

7. Organizację Dnia Dobrego Zachowania – podczas, którego odbędzie się konferencja i wernisaż prac zgłoszonych do konkursu „Jesteśmy różni”. Podczas konferencji zostaną podsumowane działania projektowe, zabawy i gry sportowe w kontekście rywalizacji Fair Play.

Wszystkie działania i informacje o udziale w projekcie i prowadzonych działaniach będą uzupełniane na stronie szkoły, gazetce poświęconej projektowi, znajdą się w kronice szkoły i dokumentacji szkolnej.

Wszystkie zakupy poczynione w ramach programu są ściśle związane z jego realizacją.

Zamierzamy sfinansować następujące zakupy: wynajem autokaru na wyjazd integracyjny do Gospodarstwa Quzko w Siedlisku koło Zielonej Góry oraz koszty związane z wyżywieniem, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych na potrzeby realizacji projektu, zakup materiałów plastycznych na zajęcia plastyczne, zakup nagród dla, zakup projektora do prowadzenia warsztatów dla uczniów i spotkań dla rodziców. Zakupy będą dokonywane sukcesywnie w powiązaniu z działaniami, przy czym wydatki na materiały papiernicze i dekoracyjne, projektor zostaną dokonane w październiku i listopadzie.

REALIZOWANE PROJEKTY W SSP1

ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

wrzesień -październik 2019 rok

 

1.Opis programu wraz z uzasadnieniem.

Program będzie realizował pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające w celu usprawnienia manualnego i grafomotorycznego z pomocą technik plastycznych. Celem ćwiczeń będzie usprawnienie motoryki rak oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. W zależności od stopnia obniżenia sprawności manualnej zastosowane zostaną kolejno ćwiczenia rozmachowe, manualne i graficzne. Ćwiczenia graficzne, jako bezpośrednio poprzedzające naukę pisania, usprawniają drobne, pisarskie ruchy ręki. Ćwiczenia sprawności manualnej spełniają także inne cele: usprawniają analizę i syntezę wzrokową: orientację kierunkową i przestrzenną; ćwiczą koncentrację uwagi i eliminują nadmierne pobudzenie ruchowe.

2. Cele programu

– stymulowanie rozwoju funkcji grafomotorycznych;

– korygowanie nieprawidłowej techniki rysowania i pisania;

– usprawnianie motoryki dużej i małej;

– wyrabianie płynności i precyzji ruchów reki;

– ćwiczeniach koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– wyrabianie nawyku przyjmowania właściwie tempa pracy;

– doskonalenie koncentracji i uwagi;

– rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej;

– poszerzenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

– kształtowanie motywacji do starannego wykonywania prac;

– wzmacnianie poczucia własnej wartości.

[/su_list]

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

 

W ramach programu odbędą się zajęcia wyrównawcze w ilości 11 godz. po 1 godz.  tygodniowo dla jednej grupy beneficjentów tj. 14 uczniów klas pierwszych. Informacja o realizacji programy oraz harmonogram zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z materiałów plastycznych dostępnych w  zasobach szkolnych. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika zajęć

[/su_list]

5. Przewidywane rezultaty

Realizacja Zielonogórskiego programu zwiększy umiejętności kluczowe uczniów, zwłaszcza u tych, którzy mają trudności w nauce oraz dodatkowo u uczniów szczególnie uzdolnionych.

– usprawnienie motoryki dużej i małej;

– wyrobienie płynności i precyzji ruchów reki;

– usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– wyrobienie nawyku przyjmowania właściwie tempa pracy;

– udoskonalenie koncentracji i uwagi;

– poszerzenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

– kształtowanie motywacji do starannego wykonywania prac;

– wzmacnianie poczucia własnej wartości

7. Obszar realizacji programu

Program jest realizowany w siedzibie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO przy ul. Władysława IV 1 w Zielonej Górze

Harmonogram zajęć

 

 

 

Sukces zaczyna się od indywidualizacji

Projekt zrealizowany w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt efektywnie wspomógł potrzebę doskonalenia pracy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze w zakresie wprowadzenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III.

Głównym celem projektu było efektywne wspieranie indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic uczęszczających do klas I-III SSP1 STO poprzez organizację specjalistycznych zajęć oraz stworzenie warunków do ich efektywnej realizacji, tak aby założone w projekcie działania były w pełni satysfakcjonujące.W poszczególnych zajęciach uczestniczyli uczniowie i uczennice klas I-III. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów logopedę i psychologa i nauczyciela dyplomowanego.

Uwzględniając potrzeby dzieci wprowadzono następujące formy wsparcia:

 • Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu dramy
 • Zajęcia stymulujące funkcje grafomotoryczne
 • Zajęcia logopedyczne
W kontekście wyrównania szans edukacyjnych ze względu na płeć, realizacja zajęć odbywała się w grupach zróżnicowanych pod kątem płci. Szczególną rolę pełnią zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem dramy, w których uczestniczyły wszystkie dzieci. Zajęcia te uwzględniały tematykę związaną z szacunkiem na inność, tolerancję, postrzeganie ról kobiecych i męskich w różnych sytuacjach życiowych. Zajęcia były ukierunkowane na indywidualną pracę z dzieckiem co pozwoliło na zrealizowanie szczegółowego celu wyrównującego dysproporcje w trakcie procesu kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Realizacja określonych zadań ułatwiło dzieciom przejście do systemu nauczania obowiązującego w klasach IV-VI, co w efekcie powinno przyczynić się do dobrego wyniku sprawdzianu przeprowadzonego na zakończenie II etapu edukacyjnego, szczególnie u uczniów wykazujących dysfunkcje.

SZKOLNE MOSTY ZAMIAST MURÓW

W roku szkolnym 2008/2009 zajęliśmy I miejsce w ogólnopolskim konkursie „W szkolnych samorządach i szkolnych drużynach harcerskich rosną obywatele”, realizowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu prowadzone były liczne akcje charytatywne. Jednym z głównych celów projektu było wspólne opracowanie norm i zasad obowiązujących w szkole.

 

RZĄDOWY PROJEKT „RADOSNA SZKOŁA

W naszej szkole jest realizowany projekt „Radosna Szkoła”. W roku szkolnym 2009/2010 ramach projektu doposażono świetlicę szkolną w sprzęt do zabawy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Nasz wniosek znalazł się na 12 lokacie na 108 przyznanych dotacji.

 

GÓRA GROSZA

W naszej szkole corocznie realizowane są projekty Akcji „Góra Grosza” prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zabawa polega na zbieraniu przez klasy groszy, które potem są przekazywane na konto domów dziecka. Każda klasa ma swoją puszkę, do której uczniowie i nauczyciele wrzucają drobne monety. Celem tej akcji jest pokazanie uczniom, że każdy grosz ma swoją wartość i że zebrane przez nich pieniądze posłużą potrzebującym pomocy dzieciom. Dzięki temu dzieci uczą się wrażliwości, empatii i chęci pomagania innym.

Koordynacja: Agata Karnecka, Halina Kwaśniewicz

 

MULTI-KULTI

Projekt „MULTI-KULTI” adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy poznają europejską kolej oraz biorą udział w konkursie polegającym na zaplanowaniu trasy podróży po Europie, tak aby poznać jak najwięcej miejsc i o nich opowiedzieć.

Rezultatem projektu realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 jest kalendarz ze zdjęciami prac dzieci. Biorące udział w projekcie przedszkola otrzymały wartościowe nagrody w postaci kolejek i książek. Nagrodą główną była atrakcyjna podróż pociągiem.

Pomysł i koordynacja: Dorota Marek-Kurpanik

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Punktem Europe Direct Urzędu Marszałkowskiego Zielona Góra.

Scenariusze i prowadzenie zajęć z przedszkolakami w Społecznej Szkole Podstawowej: Centrum Rodziny Zielona Góra.

 

3… 2… 1… – SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU

Program “3…2…1… – Szkoła Bezpiecznego Internetu” poświecony jest bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Służy aktywnej edukacji uczniów w zakresie promowania właściwych nawyków korzystania z Sieci. Podstawą są materiały edukacyjne “3…2…1… Internet” opracowane przez Microsoft oraz Fundację Dzieci Niczyje z Fundacją Kierowca Bezpieczny oraz Krzysztofem Hołowczycem, Ambasadorem programu bezpieczeństwa internetowego. W roku szkolnym 2009/2010 w naszej szkole w projekcie tym wzięli udział uczniowie klas V i VI. Pierwsza część projektu polegała na udziale w lekcji poświęconej bezpieczeństwu dzieci w internecie. Następnie dzieci z klasy piątej przygotowały plakat na temat “Internet w zgodzie z dziećmi”, a uczniowie klasy szóstej tworzyli prezentacje multimedialne nawiązujące do tematu. Inspiracją do tworzenia własnych filmów były przygody bohaterów kreskówek, komentowane przez Krzysztofa Hołowczyca.

Koordynacja projektu w szkole: Elwira Wasielewska

 

DEUTSCH-WAGEN-TOUR

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie Deutsch-Wagen-Tour. Głównym celem projektu jest dotarcie do polskich uczniów, ich rodziców oraz osób odpowiedzialnych za edukację i zainteresowanie ich językiem niemieckim. W ramach akcji pięć samochodów w całej Polsce odwiedza szkoły, przedszkola, centra edukacyjne i uczelnie. Profesjonalnie przygotowani lektorzy prowadzą zajęcia lekcyjne, uczestniczą w projektach językowych i spotkaniach z rodzicami. Poprzez gry, zabawy i konkursy lektorzy zachęcają do poznawania języka niemieckiego i kultury naszego zachodniego sąsiada.

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall.

Dziękujemy Pani Irene Sperfeld za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

 

ŚWIADOMY NAUCZYCIEL I RODZIC – BEZPIECZNE DZIECKO

W roku szkolnym 2010/2011 realizujemy nasz autorski projekt z zakresu profilaktyki pt. “Świadomy Nauczyciel i Rodzic – bezpieczne Dziecko”.

Głównym celem projektu jest promowanie pozytywnego rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów szkoły podstawowej oraz wsparcie nauczycieli i rodziców w pomaganiu dzieciom w rozwijaniu pozytywnych umiejętności w relacjach rówieśniczych.

W ramach działań projektu prowadzone są na godzinach wychowawczych warsztaty metodą dramy dla uczniów. Nauczyciele otrzymują specjalistyczne wsparcie w doskonaleniu warsztatu pracy wychowawczej poprzez realizację case study. Dla Rodziców i Nauczycieli prowadzone są wykłady dotyczące przemocy rówieśniczej.

Produktem z działań projektu będą ulotki dla rodziców i dzieci, poruszające tematykę przemocy słownej i emocjonalnej wśród dzieci. Współautorami treści ulotek będą wszyscy beneficjenci projektu.

Projekt otrzymał 170 punktów na 200 możliwych w konkursie FIO 2011.

 

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

Społeczna Szkoła Podstawowa realizuje od kilku lat kolejne edycje projektu z zaresu edukacji finansowej “Od grosika do złotówki” przygotowango przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i sponsorowanego przez Fundację Kronenberga. Celem projektu jest upowszechnianie działań ukierunkowanych na poznawanie i zrozumienie przez dzieci świata finansów, kształtowanie umiejętności, nawyków i postaw ułatiwających w przyszłości podejmowanie decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy i gospodarowania nimi.

 

PRAKTYKOWANIE DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa z Zielonogórskim Towarzystwem Edukacyjnym “Civilitas”.

Celem projektu jest zainteresowanie społeczności szkolnej praktycznym przygotowaniem dzieci do życia w demokratycznym państwie prawnym, wzmocnienie idei wychowania w kulturze praw człowieka oraz poszanowania praw dziecka (ucznia). Uczestnikami projektu są nauczyciele, przedstawiciele rodziców, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i pracowników niepedagogicznych szkoły z trzech szkół podstawowych z Zielonej Góry.

Działania przewidziane są od czerwca 2011 r. do grudnia 2011 r.

Autorem projektu jest Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjnym “Civilitas”.

Koszty projektu ponosi Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne “Civilitas” oraz ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

 

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

To międzynarodowy program, który rozwija umiejętnosci psychospołeczne u małych dzieci. Program uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.

Program realizowany jest w klasie pierwszej i w klasie drugiej.

 

MULTI-KULTI II EDYCJA

adresowany jest do grup przedszkolnych (dzieci w wieku 5-6 lat). W ramach projektu prowadzone będą warsztaty oparte na twórczości znanych malarzy europejskich z Hiszpanii, Polski, Francji, Holandii, Włoch, Szwajcarii i Austrii.

Podczas każdego z ośmiu warsztatów malarskich powstaną dwa wielkoformatowe obrazy realizowane na podstawie twórczości następujących artystów: Pablo Picasso, Tadeusz Makowski, Paul Cezanne, Vincent van Gogh, Amedeo Modigliani, Paul Klee, Gustav Klimt, Edgar Degas.

 

MATEMATYKA INNEGO WYMIARU

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Matematyka Innego Wymiaru to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane przez pasjonatów Królowej Nauk. Program opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem:

 • technik multimedialnych
 • sposobów efektywnej nauki
 • Zajęcia projektowe
 • wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu

Zalety programu nauczania:

 • poszerza wiedzę uczniów poza „okrojony” przez ostatnie lata program nauczania matematyki
 • wprowadza ciekawostki i zagadnienia z zakresu historii matematyki
 • wprowadza wiele umiejętności mało znanych i stosowanych jak np. sztuka szybkiego liczenia
 • już po pierwszych zajęciach tego typu młodzi ludzie będą np. obliczać w pamięci w przeciągu kilku sekund kwadraty takich liczb jak 85, 105 czy 125
 • normą stanie się podawanie poprawnego wyniku mnożeń typu 93 razy 97 czy 88 razy 96
 • zachęca uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych
 • odkrywa efektywne narzędzia rozwiązywania problemów – dzięki opanowaniu takich narzędzi uczeń może skoncentrować się na istocie problemu
 • rozwija wyobraźnię i uczy logicznego myślenia

Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane dwukrotnie bezpłatne Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży, nawiązujące do znanych z poprzednich lat konkursów Kwadratura Koła.