opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

Projekty:

Współpraca:

Współpracujemy ze szkołami zrzeszonymi w STO realizując wspólne zadania;

Szukamy nowego partnera za granicą, aby realizować  kolejne nowe projekty.

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 zrealizowała projekt

Tytuł projektu:

„Sukces zaczyna się od indywidualizacji”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt efektywnie wspomógł  potrzebę doskonalenia pracy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze w zakresie wprowadzenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III.

Głównym celem projektu było efektywne wspieranie indywidualnych potrzeb uczniów i
uczennic uczęszczających do klas I-III SSP1 STO poprzez organizację specjalistycznych zajęć oraz stworzenie warunków do ich efektywnej realizacji, tak aby założone w projekcie działania były w
pełni satysfakcjonujące.W poszczególnych zajęciach uczestniczyli uczniowie i uczennice klas I-III.
Zajęcia prowadzone były przez specjalistów logopedę i psychologa i nauczyciela dyplomowanego.

Uwzględniając  potrzeby dzieci wprowadzono następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia
    psychoedukacyjne z zakresu dramy.
  2. Zajęcia
    stymulujące funkcje grafomotoryczne
  3. Zajęcia
    logopedyczne

W kontekście wyrównania szans edukacyjnych ze względu na płeć, realizacja zajęć  odbywała się w grupach zróżnicowanych pod kątem płci. Szczególną rolę pełnią zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem dramy, w których uczestniczyły wszystkie dzieci. Zajęcia te uwzględniały tematykę związaną z szacunkiem na inność, tolerancję, postrzeganie ról kobiecych i męskich w różnych
sytuacjach  życiowych.

Zajęcia były ukierunkowane na indywidualną pracę z dzieckiem co pozwoliło na zrealizowanie szczegółowego celu wyrównującego dysproporcje w trakcie procesu kształcenia na etapie
edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja określonych zadań ułatwiło dzieciom
przejście do systemu nauczania obowiązującego w klasach IV-VI, co w efekcie
powinno przyczynić się do dobrego wyniku sprawdzianu przeprowadzonego na
zakończenie II etapu edukacyjnego, szczególnie u uczniów wykazujących
dysfunkcje.

Uwzględniając potrzeby dzieci wprowadzono następujące formy wsparcia:

1. Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu dramy.

2. Zajęcia stymulujące funkcje grafomotoryczne

3. Zajęcia logopedyczne

W kontekście wyrównania szans edukacyjnych ze względu na płeć, realizacja zajęć odbywa się w grupach zróżnicowanych pod kątem płci.

Szczególną rolę pełnią zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem dramy, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Zajęcia te uwzględniają tematykę związaną z szacunkiem na inność, tolerancję, postrzeganiem ról kobiecych i męskich w różnych sytuacjach życiowych.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO