opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

Ewaluacja wewnętrzna: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym "Absolwenci naszej szkoły"

Dlaczego badamy ten obszar?

Szkoła to instytucja zaufania społecznego. Oznacza to, że szkoła powinna posiadać określoną i pełną wiedzę na temat użyteczności swoich działań w przyszłym życiu jej absolwentów. W sposób szczególny dotyczy to zagadnienienia umiejętności praktycznego wykorzystania przez absolwentów zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności w funkcjonowaniu na kolejnym etapie edukacyjnym, w ich życiu zawodowym lub ewentualnie społecznym. Zdobyta w ten sposób wiedza powinna być wykorzystana do doskonalenia podejmowanych w szkole działań.

Aby zrozumieć znaczenie rzetelnej i pełnej informacji dotyczącej dalszych losów absolwentów szkoły, należy sięgnąć do źródła, czyli podstawy programowej. Określa ona:

Nowa podstawa programowa wymusza na nauczycielu myślenie zorientowane na osiągnięcia uczniów. Nauczyciel nie zastanawia się już nad tym czego ma ucznia nauczyć, ale nad tym – czego konkretnie ma się nauczyć jego uczeń (uczeń zna, uczeń rozumie, uczeń potrafi stosować w praktyce). Takimi sytuacjami są m.in.: funkcjonowanie naszego absolwenta w szkole na kolejnym etapie edukacyjnym lub radzenie sobie w działalności zawodowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły, a nie dopiero po ukończeniu wielu innych form doskonalących. Do pełnego zadowolenia z pracy szkoły niezbędny jest jeszcze jeden element, a mianowicie wiedza o tym, na ile podstawy, które udało nam się ukształtować u naszych absolwentów, pozwalają na niezaburzone funkcjonowanie w dalszym życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym.

Oprac. Dorota Marek-Kurpanik, na podstawie Miesięcznika "Doradca Dyrektora Dyrektora Szkoły", styczeń 2012.Badanie ewaluacji wewnętrznej zostało przeprowadzone przez zespół w składzie: Pani Agnieszka Grzesik, Pani Elwira Wasielewska, Pani Małgorzata Kozak, Pani Halina Kwaśniewicz, Pani Agata Karnecka, Pani Elżbieta Nowak.

Krótki opis naszego badania:

O udzielenie informacji zostali poproszenie absolwenci naszej szkoły z lat: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. Pytaliśmy o to:

Czy nasz absolwent bez problemów dostał się do wybranej przez siebie szkoły kolejnego etapu edukacyjnego, czyli do szkoły pierwszego wyboru?
Czy mieli trudności z zaaklimatyzowaniem się w nowej szkole?
Czy uważają, że wiadomości i umiejętności zdobyte w naszej szkole dobrze przygotowały naszych absolwentów do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym (w gimnazjum)?
Jak radzą sobie z nauką w gimnazjum?
Jak wyglądają obecnie kontakty absolwentów z SSP1 STO?

Streszczenie wyników ankiet:

Wszyscy badani absolwenci deklarują, że dostali się bez problemów do wybranej przez siebie szkoły kolejnego etapu edukacyjnego. W związku z tym nie wymieniono żadnych problemów w dostaniu się do szkoły pierwszego wyboru. 88,88% ankietowanych osób uznało, że łatwo zaaklimatyzowało się  w nowej szkole. Absolwenci wymieniali następujące wyznaczniki naszej szkoły: które pomogły w tej aklimatyzacji takie jak: łatwość nawiązywania nowych znajomości, zajęcia z dramy w SSP1 (otwarcie na ludzi), mili uczniowie i nauczyciele, koledzy ze szkoły oraz dobra atmosfera szkoły, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, poziom wiedzy, pewność siebie.

100% badanych stwierdziło, że umiejętności zdobyte w naszej szkole dobrze przygotowały do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym. 66,66% badanych deklaruje, że dobrze radzi sobie z nauką w gimnazjum. U 33,33% trudności w nauce pojawiają się od czasu do czasu. Nie było osoby, która słabo radzi sobie z nauką w gimnazjum.

Badani wskazali następujące przyczyny uzyskiwania dobrych wyników w nauce: wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie edukacji w SSP1 – (55,55%), nowy, interesujący materiał – (22,22%), systematyczne przygotowywanie się do lekcji – (55,55%), możliwość korzystania z zajęć dodatkowych – (22,22%).

Ankietowani dobrze postrzegają SSP1 STO. Wśród mocnych stron szkoły wymienili następujące elementy:

66,66% badanych absolwentów wskazuje na sporadyczne kontakty z SSP1 STO.